Carinski zakon

ODELJAK 2 PREFERENCIJALNO POREKLO ROBE

Član 37

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pravilima o preferencijalnom poreklu utvrđuju se uslovi za sticanje porekla koje roba mora da ispuni radi ostvarivanja prava na povlastice predviđene članom 30. stav 3. tačka 4) ili 5) ovog zakona.

Pravila iz stava 1. ovog člana su:.

1) pravila utvrđena u međunarodnim ugovorima iz člana 30. stav 3. tačka 4) ovog zakona, za robu koja je obuhvaćena tim ugovorima;

2) pravila koja propisuje Vlada za robu koja ima pravo povlastice na osnovu preferencijalnih tarifnih mera navedenih u članu 30. stav 3. tačka 5) ovog zakona.

Vlada propisuje način dokazivanja porekla robe, način izdavanja uverenja o poreklu robe, i određuje organe za izdavanje uverenja i za davanje mišljenja o poreklu robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »