Carinski zakon

Odredbe čl. 39. do 55. ovog zakona neće se primenjivati na određivanje carinske vrednosti robe, koja je pre stavljanja u slobodan promet bila predmet drugih oblika carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe, ako je odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona, propisan drugačiji način određivanja carinske vrednosti robe koja se stavlja u slobodan promet. bliži uslovi i način utvrđivanja carinske vrednosti
Posebna pravila

Član 57

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vlada propisuje bliže uslove i način utvrđivanja carinske vrednosti robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »