Carinski zakon

Podnošenje prethodne deklaracije

Član 60

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prethodna deklaracija podnosi se elektronskim putem. Komercijalni, lučki i transportni dokumenti mogu se koristiti ako sadrže neophodne podatke. Carinski organ može, u izuzetnim slučajevima, da prihvati prethodnu deklaraciju u pismenoj formi, ako je moguće da se primeni isti nivo upravljanja rizikom koji se primenjuje na prethodne deklaracije koje se podnose elektronskim putem i ako se takvi podaci mogu razmenjivati sa drugim carinarnicama.

Prethodnu deklaraciju podnosi lice koje unosi robu ili koje preuzme odgovornost za unos robe u carinsko područje Republike Srbije.

Pored lica iz stava 2. ovog člana, prethodnu deklaraciju može podneti i jedno od sledećih lica:.

1) lice u čije ime lice iz stava 2. ovog člana istupa;

2) lice koje nadležnom carinskom organu prijavi ili može da prijavi robu koja se unosi;

3) zastupnik lica iz stava 2. ovog člana ili lica iz tač. 1) i 2) ovog stava.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »