Carinski zakon

Izmena i dopuna prethodne deklaracije

Član 61

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Licu koje podnese prethodnu deklaraciju biće, na njegov zahtev, dozvoljeno da izmeni ili dopuni jedan ili više podataka iz deklaracije nakon njenog podnošenja.

Carinski organ neće odobriti izmene, odnosno dopune iz stava 1. ovog člana ako je zahtev za izmenu, odnosno dopunu podnet nakon što je carinski organ:.

1) obavestio lice koje je podnelo prethodnu deklaraciju da namerava da izvrši pregled robe;

2) ustanovio da su podaci čija se izmena traži netačni;

3) dozvolio premeštanje robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »