Carinski zakon

Deklarant

Član 89

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Deklaraciju, sa ispravama potrebnim radi primene propisa kojima je uređen carinski postupak za koji je roba prijavljena, može da podnese svako lice koje je u mogućnosti da dopremi robu carinarnici ili lice koje ono ovlasti, u skladu sa odredbama člana 6. ovog zakona.

Kada prihvatanje deklaracije nameće posebne obaveze za određeno lice, deklaraciju mora da podnese to lice ili drugo lice u njegovo ime i za njegov račun.

Deklarant mora da ima sedište ili prebivalište u Republici Srbiji, osim lica koje:.

1) prijavljuje robu za tranzit ili privremeni uvoz;

2) samo povremeno prijavljuje robu, ako to carinski organ smatra opravdanim.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »