Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, Marfin Bank a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad

Član 1

  Sledeći član »  

Republika Srbija zadužiće se, u iznosu od 160 miliona evra, podeljeno u 16 partija po 10 miliona evra, kod Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, Marfin Bank a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: banke) za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje duga.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010