Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, Marfin Bank a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad

Član 3

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ugovori iz člana 2. ovog zakona sadržaće obavezno sledeće elemente:.

1) kamatna stopa jednaka zbiru jednomesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u evrima (EURIBOR) i fiksne kamatne marže od 4,25% za četiri partije kod Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad, kao agentom;

2) kamatna stopa jednaka zbiru jednomesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u evrima (EURIBOR) i fiksne kamatne marže od 4,35% za deset partija kod Marfin Bank a.d. Beograd i dve partije kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad;

3) troškovi obrade i puštanja kredita u tečaj u visini od 0,5% od iznosa kredita;

4) period otplate kredita u trajanju od 60 meseci, uključujući period mirovanja otplate od 12 meseci, računajući od dana puštanja prve tranše kredita u tečaj;

5) pravo zajmoprimca na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade zajmodavcu;

6) određen zadnji rok za povlačenje prve tranše kredita.

Vlada će, u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora, dostaviti ugovore Narodnoj skupštini, radi informisanja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010