Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Vrste programa u okviru predškolskog programa

Član 18

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U okviru predškolskog programa ostvaruju se redovni programi vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom i poludnevnom trajanju, a mogu da se ostvaruju i drugi posebni i specijalizovani programi, u skladu sa potrebama i interesovanjima dece, roditelja, odnosno staratelja, prema mogućnostima predškolske ustanove i jedinice lokalne samouprave.

Izuzetno, u okviru predškolskog programa može da se ostvaruje prilagođen ili preuzet program iz vaspitno-obrazovnih programa drugih zemalja za čiju primenu je potreban dokaz o njegovom poreklu, odnosno dokaz da ga je priznalo odgovarajuće međunarodno udruženje.

Na program iz stava 2. ovog člana saglasnost daje ministar.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »