Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Posebni i specijalizovani programi

Član 19

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U okviru predškolskog programa mogu da se ostvaruju posebni i specijalizovani programi, i to:.

1) programi posebnih oblasti vaspitno-obrazovnog rada;

2) programi negovanja jezika i kulture nacionalne manjine;

3) prigodni i povremeni programi koji imaju za cilj ostvarivanje kulturnih i rekreativnih aktivnosti, odnosno odmora dece;

4) programi podrške porodici;

5) programi za rad sa decom u porodici (porodične jasle, „bebi servis”);

6) drugi programi i oblici rada i usluga.

Bliže uslove o vrstama, načinu ostvarivanja i finansiranja posebnih, specijalizovanih programa i drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova, propisuje ministar.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »