Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Model centar

Član 29

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Predškolska ustanova može steći status model centra ako:.

1) je kao ogledni centar učestvovala u naučnoistraživačkom projektu kojim su uvedene inovacije u ostvarivanju vaspitno-obrazovne prakse ili je razvijen novi model programa predškolskog vaspitanja;

2) postoje kadrovski i prostorni uslovi za organizovanje obuke i stručnog usavršavanja vaspitača i stručnih saradnika.

Visokoškolska ustanova ili naučnoistraživačka organizacija koja je rukovodilac projekta, daje mišljenje o sticanju statusa model centra za uvedenu inovaciju, odnosno model na period od pet godina.

Bliže uslove o načinu rada i finansiranja model centra propisuje ministar.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »