Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

IV . ORGANIZACIJA RADA SA DECOM

Vaspitne grupe

Član 30

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vaspitno-obrazovni rad sa decom organizuje se u vaspitnim grupama. Vaspitne grupe mogu biti jaslene, za uzrast od šest meseci do tri godine i grupe vrtića, za uzrasni period od tri godine do polaska u školu.

Vaspitne grupe mogu biti formirane za decu istog ili različitog uzrasta.

Broj dece koja se upisuju u vaspitnu grupu, istog uzrasta, jeste:.

– od 6 meseci do 1 godine 7

– od 1 do 2 godine 12

– od 2 do 3 godine 16

– od 3 do 4 godine 20

– od 4 godine do polaska u školu 24

Broj dece u grupi pripremnog predškolskog programa je 26.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, broj dece, koja se upisuju jeste:.

– na bolničkom lečenju do 15

– sa smetnjama u razvoju – razvojna grupa 4 do 6

Ako ne postoji mogućnost za formiranje vaspitnih grupa u skladu sa stavom 3. ovog člana, osnivač može utvrditi manji, odnosno najviše 20% veći broj dece od broja koji se upisuje u vaspitnu grupu, u skladu sa kriterijumima, koje propisuje ministar.

Kada je Republika Srbija osnivač predškolske ustanove, odnosno škole koja ostvaruje predškolski program, broj dece, u smislu stava 6. ovog člana, utvrđuje predškolska ustanova, odnosno škola, uz saglasnost Ministarstva.

Kada je autonomna pokrajina osnivač predškolske ustanove, odnosno škole koja ostvaruje predškolski program, broj dece, u smislu stava 6. ovog člana, utvrđuje predškolska ustanova, odnosno škola, uz saglasnost organa autonomne pokrajine nadležnog za poslove obrazovanja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »