Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Predškolska ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave

Član 9

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Jedinica lokalne samouprave osniva predškolsku ustanovu za najmanje pet, a najviše sto vaspitnih grupa, u skladu sa aktom o mreži predškolskih ustanova.

Izuzetno, ako ne postoje uslovi za osnivanje predškolske ustanove u skladu sa stavom 1. ovog člana, jedinica lokalne samouprave može da osnuje predškolsku ustanovu sa manjim, odnosno većim brojem vaspitnih grupa, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Na teritoriji autonomne pokrajine, saglasnost iz stava 2. ovog člana, daje nadležni organ autonomne pokrajine.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »