Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Pravo učenika i studenata na odmor i oporavak

Član 12

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Učenik, odnosno student koji ispunjava opšte uslove iz člana 4. ovog zakona ima pravo na odmor i oporavak u učeničkom, odnosno studentskom odmaralištu (u daljem tekstu: odmaralište) u skladu sa ovim zakonom.

U odmaralištu iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se: smeštaj, ishrana, odmor i oporavak učenika, odnosno studenata.

Ministarstvo raspisuje konkurs za ostvarivanje prava na odmor i oporavak učenika i studenata.

Odluku o ostvarivanju prava iz stava 3. ovog člana donosi komisija koju formira ministar.

Na odluku komisije učenik, njegov roditelj ili staratelj, odnosno student ima pravo da podnese žalbu ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

O žalbi iz stava 5. ovog člana odlučuje ministar u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

Odluka iz stava 6. ovog člana konačna je.

Studenti sa posebnim potrebama koji konkurišu za odmor i oporavak, pored redovne dokumentacije, prilažu potvrdu od nadležne zdravstvene ustanove iz mesta studiranja.

Bliže uslove, kriterijume za utvrđivanje redosleda i način ostvarivanja prava učenika i studenata na odmor i oporavak, visinu učešća korisnika prava u troškovima odmora i oporavka i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na odmor i oporavak učenika i studenata, propisuje ministar.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »