Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Pravo na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje

Član 13

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Radi postizanja boljeg uspeha u učenju i skladnog razvoja ličnosti učenika, odnosno studenta, ustanova organizuje kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje u skladu sa ovim zakonom, a za učenike i u skladu sa programom vaspitnog rada.

Poseban oblik aktivnosti učenika iz stava 1. ovog člana jesu takmičenja – regionalna i republička.

Bliže uslove i način ostvarivanja prava iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje ministar.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »