Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Vaspitno-disciplinske mere i postupak za povredu obaveze učenika

Član 17

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za povredu obaveze učeniku se može izreći vaspitno-disciplinska mera: opomena, ukor, ukor pred isključenje i isključenje iz ustanove.

Opomena i ukor se izriču za lakšu povredu obaveza učenika.

Za težu povredu obaveze, učeniku se može izreći vaspitno-disciplinska mera: ukor pred isključenje i isključenje iz ustanove.

Kada učenik izvrši težu povredu obaveze, ustanova odmah obaveštava roditelja, odnosno staratelja učenika i uključuje ga u odgovarajući postupak.

Vaspitno-disciplinsku meru u prvom stepenu izriče disciplinska komisija.

Disciplinsku komisiju iz stava 5. ovog člana obrazuje direktor ustanove.

Na odluku iz stava 5. ovog člana učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj ima pravo žalbe u roku od tri dana od dana prijema odluke.

Po žalbi na odluku disciplinske komisije iz stava 5. ovog člana odlučuje pedagoško veće u roku od 15 od dana podnošenja žalbe.

Žalba na odluku kojom je izrečena vaspitno-disciplinska mera isključenja učenika iz ustanove, odlaže izvršenje odluke.

Odluka pedagoškog veća po žalbi je konačna.

Cilj izricanja vaspitno-disciplinske mere jeste promena ponašanja učenika, pravilan razvoj ličnosti i socijalizacija učenika.

Vaspitno-disciplinska mera se izriče učeniku za školsku godinu u kojoj je učinjena povreda obaveze.

Učeniku kome je izrečena vaspitno-disciplinska mera za težu povredu obaveza – ukor pred isključenje, odnosno isključenje iz ustanove, prilikom konkurisanja u ustanove učeničkog standarda za narednu školsku godinu, umanjuje se ukupan broj bodova do pet.

O izrečenim vaspitno-disciplinskim merama vodi se evidencija.

Opštim aktom ustanove bliže se uređuju naročito: način i rokovi za vođenje vaspitno-disciplinskog postupka, sastav disciplinske komisije, odnosno komisije za naknadu štete, mandat, način rada i odlučivanja i slučajevi izuzeća člana komisije.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »