Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Uslovi za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti

Član 26

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ustanova može da se osnuje ako:.

1) postoji potreba za smeštajem i ishranom učenika i studenata, odnosno za odmorom i oporavkom učenika i studenata ili za kulturnim, umetničkim, sportskim i rekreativnim aktivnostima i informisanjem učenika i studenata;

2) ima program rada;

3) ima obezbeđena sredstva za osnivanje i rad.

Drugo pravno ili fizičko lice može da osnuje ustanovu ako, osim uslova iz stava 1. ovog člana, ima garanciju poslovne banke da su obezbeđena sredstva potrebna za tri godine rada, odnosno za nastavak korišćenja prava u drugoj ustanovi u slučaju prestanka rada te ustanove.

Ustanova može da počne sa radom i da obavlja delatnost ako ispunjava uslove za osnivanje i ima:.

1) propisani prostor i opremu;

2) propisani broj i strukturu zaposlenih u radnom odnosu na neodređeno vreme, a u domu učenika i propisan broj vaspitača i stručnih saradnika;

3) obezbeđene higijensko-tehničke uslove, u skladu sa zakonom.

Ustanova je dužna da u poslovanju hranom koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu HACCP standarda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Osnivač ustanove ne može da bude fizičko lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca ili koje je osuđeno za: krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje; za krivično delo primanja mita ili davanja mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, ni lice za koje je, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

Ustanova se upisuje u sudski registar kad nadležni organ utvrdi da su ispunjeni uslovi za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti.

Upisom u sudski registar ustanova stiče svojstvo pravnog lica.

Bliže uslove za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti ustanova propisuje ministar.

Standarde kvaliteta ishrane učenika i studenata propisuje ministar.

Standarde za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda, kategorije objekata i način sticanja i promene kategorije objekata propisuje ministar.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »