Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Program vaspitnog rada u ustanovama učeničkog standarda

Član 41

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vaspitni rad u domu učenika, odnosno učeničkom centru ostvaruje se na osnovu programa vaspitnog rada.

Program vaspitnog rada donosi upravni odbor ustanove iz stava 1. ovog člana, na predlog pedagoškog veća, u skladu sa osnovama vaspitnog programa.

U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, nacionalni saveti nacionalnih manjina predlažu mere i deo programa vaspitnog rada sa učenicima u ustanovama učeničkog standarda, koji se odnose na afirmaciju međuetničke tolerancije i multikulturalizma.

Osnove vaspitnog programa donosi Nacionalni prosvetni savet, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

Programom vaspitnog rada utvrđuju se: ciljevi, zadaci, vrste, trajanje i oblici rada i druga pitanja od značaja za vaspitni rad.

Vaspitni rad ostvaruje se na srpskom jeziku.

Za pripadnike nacionalne manjine vaspitni rad ostvaruje se na maternjem jeziku, dvojezično ili na srpskom jeziku, u skladu sa posebnim zakonom.

Vaspitni rad može da se izvodi i na stranom jeziku ili dvojezično, uz saglasnost ministra.

Vaspitni rad za lica koja koriste jezik znakova izvodi se na jeziku znakova i pomoću sredstava tog jezika.

Program vaspitnog rada ostvaruje se u vaspitnim grupama do 25 učenika.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »