Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Nadležnost upravnog odbora

Član 51

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Upravni odbor ustanove:.

1) donosi statut i druge opšte akte ustanove;

2) donosi razvojni plan i godišnji plan rada i usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju;

3) donosi finansijski plan ustanove;

4) usvaja godišnji plan javnih nabavki ustanove;

5) usvaja izveštaj o poslovanju i završni račun;

6) podnosi osnivaču izveštaj o poslovanju;

7) raspisuje konkurs, obrazuje konkursnu komisiju i daje predlog za imenovanje direktora ustanove;

8) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima direktora;

9) razmatra rezultate rada i preduzima mere za poboljšanje uslova i rezultata rada ustanove;

10) obrazuje drugostepenu disciplinsku komisiju;

11) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Pored akata iz stava 1. ovog člana upravni odbor doma učenika, odnosno učeničkog centra donosi i program vaspitnog rada.

Radom upravnog odbora rukovodi predsednik.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Sednici upravnog odbora prisustvuje i učestvuje u radu predstavnik reprezentativnog sindikata u ustanovi, bez prava odlučivanja.

Rad upravnog odbora uređuje se poslovnikom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »