Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Imenovanje direktora

Član 54

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Direktora ustanove imenuje osnivač posle sprovedenog javnog konkursa.

Direktora ustanove čiji je osnivač Republika Srbija imenuje i razrešava Vlada.

U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, prilikom imenovanja i razrešenja direktora, primenjuju se i relevantne odredbe zakona kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Javni konkurs za imenovanje direktora oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije” ili u jednom dnevnom glasilu koje izlazi na celoj teritoriji Republike Srbije.

Javni konkurs za imenovanje direktora raspisuje upravni odbor ustanove najkasnije tri meseca pre isteka mandata direktora.

Upravni odbor ustanove obrazuje konkursnu komisiju (u daljem tekstu: komisija), koju čine: predsednik i dva člana. Predsednik i članovi komisije imaju zamenike, koji ih zamenjuju u slučaju odsutnosti.

Predsednik komisije bira se iz reda predstavnika osnivača u upravnom odboru, a jedan član je iz reda predstavnika zaposlenih u upravnom odboru.

Po sprovedenom javnom konkursu, komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje, daje mišljenje o svakom kandidatu i listu sa mišljenjem dostavlja upravnom odboru ustanove.

Ako komisija ne sačini listu kandidata ili ne dostavi mišljenje o kandidatima upravnom odboru u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa, upravni odbor obrazuje novu komisiju.

Upravni odbor ustanove, na osnovu dostavljene liste i mišljenja o svim kandidatima, daje predlog za imenovanje jednog kandidata i dostavlja osnivaču mišljenje o tom kandidatu.

Kada je osnivač ustanove Republika Srbija, predlog i mišljenje iz stava 10. ovog člana dostavlja se Vladi preko Ministarstva.

Ako se odluka o imenovanju direktora ne donese u roku od tri meseca od dana zaključenja javnog konkursa, raspisuje se novi javni konkurs.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »