Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Nadležnost i odgovornost direktora

Član 55

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Direktor je odgovoran za zakonitost rada i za uspešno obavljanje delatnosti ustanove.

Direktor za svoj rad odgovara upravnom odboru i osnivaču.

Direktor:.

1) zastupa i predstavlja ustanovu;

2) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u ustanovi;

3) odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom i odgovara za odobravanje i namensko korišćenje sredstava utvrđenih finansijskim planom ustanove;

4) stara se o ostvarivanju razvojnog plana ustanove;

5) stara se o obimu i kvalitetu ostvarivanja vaspitnog programa;

6) stara se o ostvarivanju godišnjeg plana rada ustanove;

7) stara se o osiguranju kvaliteta i unapređenju rada ustanove;

8) stara se o blagovremenom obaveštavanju zaposlenih, stručnih organa i upravnog odbora o svim pitanjima od interesa za rad ustanove i tih organa;

9) predlaže upravnom odboru odluke iz njegove nadležnosti i stara se o njihovom sprovođenju;

10) preduzima mere radi izvršavanja naloga inspektora iz člana 91. ovog zakona, prosvetnog savetnika, kao i drugih inspekcijskih organa;

11) podnosi izveštaj o svom radu upravnom odboru;

12) podnosi izveštaj o radu ustanove upravnom odboru i Ministarstvu;

13) sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima učenika, drugim ustanovama i organizacijama i organima jedinice lokalne samouprave;

14) saziva sednice pedagoškog veća i rukovodi tim sednicama, bez prava odlučivanja;

15) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i opštim aktom ustanove.

Kada je osnivač ustanove Republika Srbija, odnosno kada se ustanova finansira iz budžeta Republike Srbije, Ministarstvo daje saglasnost na akt iz stava 3. tačka 2) ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »