Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Član 62

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U radni odnos može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom, i ako:.

1) ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa zakonom i opštim aktom ustanove;

2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima, odnosno studentima;

3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje šest meseci i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

Kada se vaspitni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, osim uslova iz stava 1. ovog člana, vaspitač mora da ima i dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje vaspitni rad.

Dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 1. tačka 3) ovog člana pribavlja ustanova.

Uslovi iz stava 1. ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada.

Zaposlenom prestaje radni odnos ako se u toku trajanja radnog odnosa utvrdi da ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ili ako odbije da se podvrgne lekarskom pregledu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »