Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Uslovi za rad vaspitača, psihologa i pedagoga

Član 63

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Poslove vaspitača, psihologa i pedagoga može da obavlja lice koje ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa iz člana 62. ovog zakona i koje ima dozvolu za rad (u daljem tekstu: licenca).

Bez licence poslove vaspitača, psihologa i pedagoga može da obavlja:.

1) pripravnik;

2) lice sa radnim iskustvom stečenim van ustanove, pod uslovima i na način koji je utvrđen za pripravnike;

3) lice koje je zasnovalo radni odnos na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog.

Lice iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana može da obavlja poslove vaspitača, psihologa i pedagoga bez licence, najduže dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »