Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Nadležnost direktora

Član 78

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Direktor Fonda:

1) predstavlja i zastupa Fond;

2) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Fondu;

3) organizuje rad i rukovodi radom Fonda;

4) izvršava odluke upravnog odbora Fonda i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

5) stara se i odgovara za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje sredstvima Fonda;

6) obavlja i druge poslove u skladu sa statutom Fonda.

Ministarstvo daje saglasnost na akt iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »