Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Direktor

Član 77

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Direktora Fonda imenuje i razrešava Vlada.

Mandat direktora Fonda traje četiri godine.

Direktor može biti razrešen dužnosti i pre isteka mandata:

1) na lični zahtev;

2) ako mu je izrečena bezuslovna kazna zatvora za krivično delo u vršenju službene dužnosti;

3) ako je nadležni organ utvrdio da direktor ne preduzima mere za ostvarivanje ciljeva i programa rada Fonda;

4) ako direktor ne postupi po nalogu, odnosno meri nadležnog organa za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti;

5) ako nadležni organ utvrdi da direktor raspolaže sredstvima ustanove, poslovnim prostorom, opremom i imovinom ustanove na nezakonit način.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »