Zakon o oznakama geografskog porekla

Registri

Član 11

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine vodi Registar prijava za priznavanje oznaka geografskog porekla, Registar prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, Registar oznaka geografskog porekla i Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla.

Registar prijava za priznavanje oznaka geografskog porekla sadrži: broj i datum podnošenja prijave; podatke o podnosiocu prijave; podatke o punomoćniku ako se prijava podnosi preko punomoćnika; naznačenje da li je u pitanju prijava za priznavanje imena porekla ili geografske oznake; geografski naziv, odnosno oznaku koja se štiti oznakom geografskog porekla; naziv područja ili mesta iz kog potiče proizvod koji se obeležava oznakom geografskog porekla; naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla; registarski broj oznake geografskog porekla; podatke o statusnim promenama nastalim kod podnosioca prijave; podatke o načinu okončanja upravnog postupka; podatke o promenama nastalim u toku upravnog postupka.

Registar prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla sadrži: broj i datum podnošenja prijave; podatke o podnosiocu prijave; podatke o punomoćniku ako se prijava podnosi preko punomoćnika; naznačenje da li se prijava odnosi na priznavanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla ili geografske oznake; geografski naziv, odnosno oznaku koja se štiti oznakom geografskog porekla; naziv područja ili mesta u kome se obavlja određena delatnost, odnosno proizvodi određeni proizvod koji se obeležava oznakom geografskog porekla; naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla; registarski broj, odnosno broj prijave za priznavanje oznake geografskog porekla na koju se odnosi prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika; registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; podatke o statusnim promenama nastalim kod podnosioca prijave; podatke o načinu okončanja upravnog postupka; podatke o promenama nastalim u toku upravnog postupka.

Registar oznaka geografskog porekla sadrži: registarski broj oznake geografskog porekla; datum upisa u registar; broj i datum podnošenja prijave za priznavanje oznake geografskog porekla; naznačenje da li je u pitanju ime porekla ili geografska oznaka; geografski naziv, odnosno oznaku koja se štiti oznakom geografskog porekla; naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla; naziv područja ili mesta iz kog potiče proizvod koji se obeležava oznakom geografskog porekla; podatke o ovlašćenim korisnicima oznake geografskog porekla; registarski broj ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla; podatke o prestanku, odnosno oglašavanju ništavim oznake geografskog porekla, kao i osnov prestanka, odnosno poništaja; naznačenje o tome koji delovi spisa imaju oznaku poverljivosti; podatke o promenama nastalim u toku upravnog postupka.

Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla sadrži: registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; datum upisa u registar; broj i datum podnošenja prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; naznačenje da li je u pitanju ovlašćeni korisnik imena porekla ili geografske oznake; podatke o ovlašćenim korisnicima oznake geografskog porekla; registarski broj, odnosno broj prijave za priznavanje oznake geografskog porekla; geografski naziv koji se štiti oznakom geografskog porekla; naziv područja ili mesta u kome se obavlja određena delatnost, odnosno proizvodi određeni proizvod koji se obeležava oznakom geografskog porekla; naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla; datum do kada traje status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; podatke o promenama koje se odnose na ovlašćenog korisnika; podatke o prestanku, odnosno oglašavanju ništavim statusa ovlašćenog korisnika, kao i osnov prestanka, odnosno oglašavanja ništavim statusa; podatke o promenama nastalim u toku upravnog postupka.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »