Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 12

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Registri iz člana 11. ovog zakona imaju status javnih knjiga i zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u njihov sadržaj u prisustvu službenog lica.

Spise registrovanih oznaka geografskog porekla, osim delova koji imaju oznaku poverljivosti, zainteresovano lice može da razgleda u prisustvu službenog lica.

Podaci o kvalitetu, posebnim svojstvima, načinu i postupku proizvodnje proizvoda koji se obeležavaju imenom porekla, odnosno geografskom oznakom su javni i dostupni svim zainteresovanim licima.

Na pismeni zahtev zainteresovanog lica i uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine izdaje kopije dokumenata i odgovarajuće potvrde i uverenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »