Zakon o oznakama geografskog porekla

III. POSTUPAK PO PRIJAVI ZA PRIZNAVANJE OZNAKE

GEOGRAFSKOG POREKLA

Način pokretanja postupka za registrovanje oznake geografskog porekla

Član 18

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupak za registrovanje oznake geografskog porekla pokreće se prijavom za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake (u daljem tekstu: prijava).

Prijavu mogu da podnesu:.

1) domaće fizičko ili pravno lice koje na određenom geografskom području proizvodi proizvode koji se označavaju nazivom tog geografskog područja;

2) udruženja lica iz tačke 1. ovog stava, privredne komore, udruženja potrošača i državni organi zainteresovani za zaštitu imena porekla, odnosno geografske oznake u okviru svojih aktivnosti;

3) strana fizička ili pravna lica, odnosno strana udruženja, ako je ime porekla, odnosno geografska oznaka priznata u zemlji porekla, kada to proizilazi iz međunarodnih ugovora.

Prijava može da se odnosi samo na jednu oznaku ili ime geografskog područja i samo na jednu vrstu proizvoda.

Za podnošenje prijave plaća se propisana taksa.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »