Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 20

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zahtev za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake iz člana 19. tačka 1) ovog zakona sadrži:.

1) podatke o podnosiocu prijave;

2) geografski naziv koji se štiti;

3) vrstu proizvoda koji se obeležava određenim geografskim nazivom;

4) geografski naziv područja ili mesta iz koga potiče proizvod koji se obeležava određenim geografskim nazivom;

5) naziv sertifikacionog tela koje vrši kontrolu kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda;

6) potpis podnosioca prijave;

7) dokaz o plaćenoj propisanoj taksi.

Ako prijavu podnosi strano fizičko ili pravno lice, odnosno strano udruženje, zahtev iz stava 1. ovog člana treba da sadrži i javnu ispravu koju izdaje nadležni organ u državi porekla kojom se potvrđuje da je ime porekla, odnosno geografska oznaka priznata u državi porekla.

Zahtev za registrovanje geografske oznake, pored elemenata iz stava 1. ovog člana može da sadrži i izgled geografske oznake, ako pored reči sadrži i eventualne figurativne delove, ili samo figurativne delove koji su podobni da identifikuju geografsko poreklo određene robe.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »