Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 21

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Opis geografskog područja iz člana 19. tačka 2) ovog zakona sadrži podatke o geografskom području sa koga potiče proizvod i obuhvata bliže određenje granica tog područja, geografsku mapu tog područja i podatke o geografskim i ljudskim faktorima koji prouzrokuju specifične karakteristike, kvalitet ili reputaciju proizvoda u pitanju.

Granica geografskog područja iz stava 1. ovog člana određuje se preciznim navođenjem naselja i prirodnih geografskih objekata (planine, planinski venci, reke, visoravni i sl.) koje omogućava da se dato područje razgraniči od drugih područja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »