ZAKON o vodama

4.4.Izdavanje i oduzimanje licence

Član 112

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Poslovi za čije obavljanje javno preduzeće, odnosno drugo pravno lice mora da ima licencu jesu:.

1) snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda;

2) sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda sistemom javne kanalizacije;

3) sprovođenje odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda;

4) staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema;

5) održavanje regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima;

6) održavanje melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje;

7) izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima;

8) praćenje stanja vodnih objekata;

9) drugi poslovi u skladu sa ovim zakonom.

Poslove iz stava 1. ovog člana može da obavlja javno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova.

Licencu može da dobije lice iz stava 1. ovog člana koje ispunjava uslove u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti.

Licenca se izdaje rešenjem Ministarstva, na zahtev lica iz stava 1. ovog člana, na period od pet godina.

Troškove izdavanja licence snosi lice iz stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Licenca se može oduzeti ako:.

1) lice iz stava 1. ovog člana prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence;

2) se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih i neistinitih podataka.

Rešenje o izdavanju licence i oduzimanju licence je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Javno preduzeće, odnosno pravno lice iz stava 1. ovog člana kome je oduzeta licenca može da podnese zahtev za izdavanje nove licence, po isteku roka od godinu dana od dana donošenja rešenja o oduzimanju licence.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim i oduzetim licencama.

Ministar bliže propisuje uslove iz stava 3. ovog člana, kao i način vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »