ZAKON o vodama

Sadržina i način vođenja vodnog katastra

Član 132

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Katastar vodnog dobra sadrži naročito: registar, zbirku isprava i tehničku i ostalu dokumentaciju o površinskim i podzemnim vodama, vodnom zemljištu i eksploataciji rečnih nanosa sa vodnog zemljišta.

Katastar vodnih objekata sadrži naročito: registar, zbirku isprava i tehničku dokumentaciju o vodnom objektu.

Katastar korišćenja voda sadrži naročito: registar, zbirku isprava i tehničku i ostalu dokumentaciju o izvorištima i korisnicima voda, količini i kvalitetu zahvaćene vode za pojedine namene.

Katastar zagađivača voda naročito sadrži: registar, zbirku isprava i tehničku i ostalu dokumentaciju o izvorima zagađivanja voda, količini i vrsti emisije i prijemnicima (recipijentima).

Vodne katastre iz st. 1. do 4. ovog člana vodi javno vodoprivredno preduzeće.

Javno vodoprivredno preduzeće dužno je da dostavlja Ministarstvu registre vodnih katastara.

Ministarstvo je dužno da podatke iz vodnog katastra dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove koji se odnose na tehničke propise, u skladu sa posebnim zakonom.

Vodni katastar vodi se u pisanoj i elektronskoj formi.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja vodnih katastara iz st. 1. do 4. ovog člana.

Pravno lice koje je sopstvenim sredstvima izgradilo vodne objekte dužno je da, na zahtev Ministarstva i javnog vodoprivrednog preduzeća, dostavi podatke za vodne katastre iz st. 1. do 4. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »