ZAKON o vodama

4. Obračunavanje i plaćanje naknade za vode

Utvrđivanje visine naknade za vode

Član 191

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vlada utvrđuje visinu naknada za vode iz člana 153. tač. 1) do 6) ovog zakona, uključujući povećanje naknade za ispuštenu vodu i naknade za zagađivanje u slučaju da je recipijent zaštićena oblast, umanjenje naknade za zagađivanje voda ako se otpadne vode prečišćavaju, u skladu sa efektima prečišćavanja, kao i visinu nadoknade troškova obračuna i zaduženja obveznika plaćanja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »