ZAKON o vodama

Korišćenje sredstava Pokrajinskog fonda

Član 190

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Sredstva Pokrajinskog fonda ostvarena iz izvora iz člana 189. stav 1. ovog zakona koriste se za finansiranje poslova od opšteg interesa iz člana 150. ovog zakona na teritoriji autonomne pokrajine, u skladu sa godišnjim programom.

Nadležni organ autonomne pokrajine bliže propisuje uslove za raspodelu i korišćenje sredstava Pokrajinskog fonda, kao i način raspodele tih sredstava.

Neutrošena sredstva iz člana 189. stav 1. tačka 2) ovog zakona u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »