ZAKON o vodama

Obezbeđivanje minimalnog održivog protoka

Član 81

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prilikom zahvatanja voda iz vodotoka, odnosno akumulacija, mora se nizvodno od vodozahvata obezbediti minimalni održivi protok, uzimajući u obzir, naročito: hidrološki režim vodotoka i karakteristike vodotoka sa aspekta korišćenja voda i zaštite voda, stanje akvatičnog i priobalnog ekosistema.

Ministar i ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine bliže propisuju način i merila za određivanje minimalnog održivog protoka.

4.2. 2.2. Korišćenje vode za navodnjavanje

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »