ZAKON o vodama

Zabrana eksploatacije rečnih nanosa

Član 91

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ministar rešenjem zabranjuje eksploataciju rečnih nanosa ako je:.

1) na deonici vodotoka eksploatacijom nanosa izazvan ili može biti izazvan poremećaj vodnog režima;

2) došlo do poremećaja stabilnosti rečnog korita ili vodnog zemljišta;

3) narušen dobar ekološki status.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »