ZAKON o vodama

Granične vrednosti emisije

Član 93

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta vode i životne sredine, određuju se granične vrednosti emisije za određene grupe ili kategorije zagađujućih supstanci, i to za:.

1) tehnološke otpadne vode pre njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju;

2) tehnološke i druge otpadne vode koje se neposredno ispuštaju u recipijent;

3) vode koje se posle prečišćavanja ispuštaju iz sistema javne kanalizacije u recipijent;

4) otpadne vode koje se ispuštaju u recipijent iz septičke i sabirne jame.

Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine, utvrđuje:.

1) granične vrednosti emisije iz stava 1. ovog člana, kao i rokove za njihovo dostizanje;

2) granične vrednosti zagađujućih supstanci u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, uključujući i prioritetne i prioritetne hazardne supstance u površinskim vodama i rokove za njihovo dostizanje.

4.3. 2. Planiranje zaštite voda

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »