ZAKON o sprečavanju zlostavljanja na radu

VI. KAZNENE ODREDBE

Član 35

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, ako:.

1) ne izrekne meru za sprečavanje zlostavljanja do okončanja postupka (član 24);

2) otkaže ugovor o radu, odnosno izrekne meru prestanka radnog odnosa suprotno odredbama ovog zakona (član 26. stav 5);

3) postupi suprotno odredbama ovog zakona o zaštiti učesnika u postupku za zaštitu od zlostavljanja (član 27).

Novčanom kaznom od 100.000 do 400.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik.

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »