ZAKON o volontiranju

Član 18

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ugovor o volontiranju, naročito, sadrži:.

1) ime i prezime volontera, mesto njegovog prebivališta, odnosno boravišta;

2) naziv i sedište organizatora volontiranja;

3) podatke o korisniku volontiranja;

4) podatke o mestu i trajanju volontiranja;

5) opis volonterskih usluga ili aktivnosti;

6) podatke o osposobljavanju za volontiranje;

7) troškove volontiranja i način njihove naknade;

8) druga prava i obaveze volontera, organizatora volontiranja ili korisnika volontiranja.

Organizator volontiranja dužan je da od volontera, pre zaključivanja ugovora o volontiranju iz člana 15. stav 1. tačka 5) ovog zakona, pribavi potvrdu nadležnog organa da kod volontera ne postoje smetnje iz člana 12. ovog zakona.

Potvrda iz stava 2. ovog člana ne može da bude starija od šest meseci.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »