ZAKON o javnom beležništvu

Čuvanje spisa u slučaju prestanka javnobeležničke delatnosti

Član 101

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Ako javni beležnik prestane sa radom, dužan je da o tome odmah obavesti Komoru i da istovremeno preduzme sve potrebne radnje radi čuvanja spisa, predmeta, knjiga, pečata i štambilja i druge dokumentacije, odnosno novca, hartija od vrednosti i drugih predmeta koje se kod njega nalaze na čuvanju, do stupanja na dužnost njegovog sledbenika.

(2) Ako je potrebno, Komora rešenjem određuje lice i mesto za čuvanje preuzetih spisa i predmeta.

(3) Protiv rešenja Komore nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »