ZAKON o javnom beležništvu

Skupština Komore

Član 123

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Skupštinu Komore čine javni beležnici članovi Komore.

(2) Skupština Komore:

1) donosi Statut i druge opšte akte Komore;.

2) donosi Javnobeležnički poslovnik uz saglasnost Ministarstva;.

3) bira članove izvršnog i nadzornog odbora, predsednika Komore, disciplinsku komisiju i disciplinskog tužioca i druge organe, u skladu sa Statutom;.

4) usvaja godišnji račun i izveštaj o radu Komore;.

5) odlučuje o visini upisnine i visini članarine i načinu njihovog plaćanja;.

6) odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

(3) Skupština Komore sastaje se redovno najmanje jednom godišnje.

(4) Vanrednu sednicu skupštine Komore saziva izvršni odbor Komore kada oceni da je to neophodno ili na obrazloženi zahtev najmanje jedne desetine članova Komore.

(5) Kvorum za rad skupštine Komore postoji kada sednici prisustvuje najmanje jedna polovina članova, a punovažne odluke donose se većinom glasova prisutnih članova.

(6) Skupština Komore donosi poslovnik o svom radu.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »