ZAKON o javnom beležništvu

Izvršni odbor

Član 124

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Za člana izvršnog odbora Komore može se birati javni beležnik.

(2) Izvršni odbor ima devet članova.

(3) Izvršni odbor:

1) utvrđuje nacrt Statuta i drugih opštih akata Komore;.

2) priprema sednice skupštine Komore;.

3) izvršava odluke skupštine Komore;.

4) odobrava odsustva javnim beležnicima;.

5) vodi imenik javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika, javnobeležničkih pripravnika, zamenika i vršioca dužnosti javnih beležnika;.

6) sastavlja nacrt godišnjeg računa Komore, brine se o poslovanju Komore i o naplati upisnina, članarina i drugih prihoda Komore;.

7) podnosi predstavke, mišljenja i predloge nadležnim državnim organima u vezi sa pripremom i primenom propisa koji uređuju javnobeležničku delatnost;.

8) vrši nadležnost prvostepenog organa u disiplinskom postupku u skladu sa ovim zakonom i Statutom;.

9) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

(4) Način rada i odlučivanja izvršnog odbora uređuje se poslovnikom koji donosi skupština.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »