ZAKON o javnom beležništvu

Žalba

Član 163

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Žalba protiv prvostepene odluke u disciplinskom postupku podnosi se u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

(2) Žalbu mogu podneti javni beležnik protiv koga se vodi disciplinski postupak i disciplinski tužilac.

(3) Prvostepena odluka u disciplinskom postupku protiv koje nije izjavljena žalba je konačna.

(4) Odlučujući po žalbi drugostepeni organ može:

1) potvrditi prvostepenu odluku;.

2) ukinuti prvostepenu odluku i vratiti na ponovno odlučivanje;.

3) preinačiti prvostepenu odluku.

(5) Odluka po žalbi kojom je utvrđena disciplinska kazna je konačna.

(6) Ako je pokrenut upravni spor, može se tražiti odlaganje izvršenja, u skladu sa zakonom koji uređuje postupak izvršenja.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »