ZAKON o javnom beležništvu

Isprave o deponovanom predmetu

Član 167

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Pre deponovanja predmeta iz člana 165. ovog zakona, deponent popunjava obrazac predloga za javnobeležnički depozit, koji sadrži:

1) zahtev za deponovanje predmeta;.

2) podatke o deponentu, kao i način utvrđivanja njegovog identiteta;.

3) razloge zbog kojih se predmet deponuje, a ako se deponuje predmet ispunjenja obaveze, onda i obavezu koju treba ispuniti, uz navođenje mesta ispunjenja, a ako je potrebno i mesta na kome se predmet nalazi pre predaje u depozit;.

4) opis predmeta;.

5) označenje vrednosti predmeta;.

6) vreme za koje se predmet ostavlja na čuvanje ili izjavu da se depozit može podići po viđenju;.

7) način postupanja sa novcem, odnosno sa hartijama od vrednosti;.

8) podatke o licu u čiju korist se oni predaju, ako to lice nije deponent, kao i način utvrđivanja identiteta tog lica;.

9) druge podatke koji su od značaja za čuvanje i predaju predmeta.

(2) Po prijemu predloga iz stava 1. ovog člana, kao i predmeta iz člana 165. ovog zakona, javni beležnik izdaje deponentu javnobeležničku potvrdu o depozitu, na posebnom obrascu, koja sadrži:

1) ime i prezime javnog beležnika, izjavu da postupa u svojstvu javnog beležnika i označenje sedišta javnog beležnika;.

2) ime i prezime, podatke o mestu i datumu rođenja, kao i o adresi i prebivalištu deponenta;.

3) podatke o načinu utvrđivanja identiteta deponenta;.

4) razloge zbog kojih se predmet deponuje, a ako se deponuje predmet ispunjenja obaveze, onda i obavezu koju treba ispuniti, uz navođenje mesta ispunjenja, a ako je potrebno i mesta na kome se predmet nalazi pre predaje u depozit;.

5) opis predmeta;.

6) označenje vrednosti predmeta;.

7) način postupanja sa novcem, odnosno sa hartijama od vrednosti;.

8) vreme za koje se predmet ostavlja na čuvanje ili izjavu da se depozit može podići po viđenju;.

9) podatke o licu u čiju korist se predmet deponuje, ako to lice nije deponent, kao i način utvrđivanja identiteta tog lica;.

10) potpis javnog beležnika, kao i pečat i štambilj javnog beležnika.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »