ZAKON o javnom beležništvu

Drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa

Član 83

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) U obliku javnobeležničkog zapisa, pored drugih oblika koji su predviđeni zakonom mogu se zaključiti, sačiniti ili dati:

1) ugovori o raspolaganju nepokretnostima;.

2) ugovori o raspolaganju pokretnim stvarima ili pravima;.

3) izjave i raspolaganje imovinom radi osnivanja zadužbine, odnosno fondacije za života ili za slučaj smrti osnivača zadužbine odnosno, fondacije;.

4) zapis o poništaju izgubljenih, uništenih ili oštećenih isprava;.

5) zaveštanje (testament);.

6) izjava kojom se nužni naslednik isključuje iz nasledstva;.

7) izjava kojom se nužni naslednik lišava nasledstva;.

8) izjava da se poklon dat zakonskom nasledniku neće uračunavati u njegov nasledni deo, u skladu sa zakonom;.

9) izjava da se dug budućeg naslednika neće uračunavati u njegov nasledni deo, u skladu sa zakonom;.

10) izjava o priznanju očinstva kao i izjava o saglasnosti sa priznatim očinstvom;.

11) izjava o pristanku na postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja;.

12) drugi pravni poslovi i izjave za koje zakon određuje da se mogu zaključiti ili dati u obliku javnobeležničkog zapisa.

(2) Ugovori, zaveštanja (testamenti) i izjave iz stava 1. ovog člana koji su zaključeni ili sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa imaju istu dokaznu snagu kao i ugovori, zaveštanja (testamenti) i izjave koji su sačinjeni u sudu ili pred organom uprave, odnosno overeni od strane suda ili organa uprave.

(3) U postupcima iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe vanparničnog postupka.

(4) U postupku iz stava 1. tačka 10) ovog člana shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju porodični odnosi.

(5) U postupku iz stava 1. tač. 5) do 9) ovog člana shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje nasleđivanje.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »