UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

  Sledeći član »  

(1) Ovom uredbom uređuju se bliži uslovi i način vršenja kontrole menjačkih poslova koju Devizni inspektorat vrši kod banaka i ovlašćenih menjača (u daljem tekstu: menjač).

(2) Kontrolom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se da li se menjački poslovi obavljaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11 – u daljem tekstu: Zakon), Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova („Službeni glasnik RS”, broj 93/11), Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova („Službeni glasnik RS”, broj 93/11) i ugovorom o obavljanju menjačkih poslova koji je ovlašćeni menjač zaključio sa bankom, odnosno bankama (u daljem tekstu: ugovor).

Službeni glasnik Republike Srbije, s007/12 od 31.01.2012
Sledeći član »