UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

Član 2

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pojedini pojmovi, u smislu ove uredbe, imaju sledeće značenje:

1) banka je rezident – akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije i obavlja depozitne i kreditne poslove, poslove platnog prometa i kreditne poslove sa inostranstvom, kao i druge poslove u skladu sa zakonom;.

2) privredni subjekt je rezident – pravno lice i preduzetnik koji su kao privredni subjekti registrovani kod nadležnog organa;.

3) menjač je banka i ovlašćeni menjač;.

4) ovlašćeni menjač je privredni subjekt koji ima ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova izdato od Deviznog inspektorata, odnosno ovlašćenje Narodne banke Srbije izdato do 31. decembra 2011. godine i zaključen ugovor o obavljanju tih poslova s bankom, odnosno s više banaka;.

5) ovlašćenje je pismeno ovlašćenje Deviznog inspektorata koje se izdaje privrednom subjektu za obavljanje menjačkih poslova u formi rešenja, odnosno ovlašćenje Narodne banke Srbije koje je izdato do 31. decembra 2011. godine;.

6) menjačko mesto je prostorna i organizaciona jedinica u kojoj se obavljaju menjački poslovi, a sadrži jedno ili više blagajničkih mesta;.

7) blagajničko mesto je deo menjačkog mesta na kome se obavljaju menjački poslovi;.

8) softver je tehnološko-aplikativno rešenje Narodne banke Srbije, odnosno banke koje koristi menjač i koje omogućava obavljanje menjačkih poslova na propisan način;.

9) radni dan je svaki dan, osim nedelje i dana državnog praznika koji je proglašen neradnim danom;.

10) radni dan menjača je svaki dan u nedelji kada menjač obavlja menjačke poslove, odnosno koji je unutrašnjim aktom menjača određen kao radni dan.

Službeni glasnik Republike Srbije, s007/12 od 31.01.2012
« Prethodni član Sledeći član »