UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

Član 10

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Kada ovlašćeni menjač ne dostavi dokaze da je postupio u skladu sa obavezama iz člana 9. stav 3. ove uredbe ili ako devizni inspektor to utvrdi u postupku kontrole menjačkih poslova, devizni inspektor donosi rešenje kojim ovlašćenom menjaču nalaže da otkloni nepravilnost, odnosno nezakonitost iz člana 9. stav 3. ove uredbe odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja.

(2) Ovlašćeni menjač je dužan da o izvršenju naloga iz rešenja iz stava 1. ovog člana pismeno obavesti deviznog inspektora i to najkasnije prvog narednog radnog dana od dana isteka roka određenog za otklanjanje utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti iz tog rešenja.

(3) Devizni inspektor proverava izvršenje naloga iz rešenja iz stava 1. ovog člana i, kada proverom utvrdi da nisu izvršeni svi nalozi iz tog rešenja, Devizni inspektorat donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova za kontrolisano menjačko mesto.

(4) Rešenjem Deviznog inspektorata iz stava 3. ovog člana, nalaže se ovlašćenom menjaču da odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja sav efektivni strani novac koji se nalazi na tom menjačkom mestu proda banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, a dinare dobijene prodajom efektivnog stranog novca i gotovinu u dinarima uplati na svoj tekući račun. Sve identifikacione kartice za rad u aplikativnom softveru na kontrolisanom menjačkom mestu, ovlašćeni menjač je dužan da neposrednom dostavom vrati banci ili najbližoj organizacionoj jedinici Narodne banke Srbije odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prodaje efektivnog stranog novca, odnosno uplate dinara na svoj tekući račun.

(5) Dokaze o izvršenju radnji iz stava 4. ovog člana ovlašćeni menjač dužan je da dostavi Deviznom inspektoratu u pismenoj formi odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana izvršenja obaveza iz stava 4. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, s007/12 od 31.01.2012
« Prethodni član Sledeći član »