UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

III. MERE KOJE SE PREDUZIMAJU U SLUČAJU ONEMOGUĆAVANJA KONTROLE

Član 9

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) U slučaju kada ovlašćeni menjač onemogući vršenje kontrole menjačkih poslova, devizni inspektor donosi rešenje o privremenom obustavljanju obavljanja menjačkih poslova na kontrolisanom menjačkom mestu u periodu do 30 radnih dana.

(2) Pod onemogućavanjem vršenja kontrole menjačkih poslova, u smislu ove uredbe, podrazumeva se da menjač onemogući deviznom inspektoru uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju ili onemogući pregled predmeta, prostorija ili drugih objekata, odnosno ne dozvoli privremeno oduzimanje efektivnog stranog novca, čekova i gotovine u dinarima iz člana 5. ove uredbe.

(3) Ovlašćeni menjač je dužan da odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja iz stava 1. ovog člana, isto istakne na vidno mesto na tom menjačkom mestu, sav efektivni strani novac koji se nalazi na tom menjačkom mestu proda banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, a dinare dobijene prodajom efektivnog stranog novca i gotovinu u dinarima uplati na svoj tekući račun. Sve identifikacione kartice za rad u aplikativnom softveru na kontrolisanom menjačkom mestu, ovlašćeni menjač je dužan da neposrednom dostavom vrati banci ili najbližoj organizacionoj jedinici Narodne banke Srbije odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prodaje efektivnog stranog novca, odnosno uplate dinara na svoj tekući račun.

(4) Dokaze o izvršenju radnji iz stava 3. ovog člana ovlašćeni menjač dužan je da dostavi deviznom inspektoru u pismenoj formi odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana izvršenja obaveza iz stava 3. ovog člana.

(5) Ukoliko banka onemogući deviznom inspektoru da vrši kontrolu menjačkih poslova, u smislu stava 2. ovog člana, devizni inspektor o tome obaveštava Narodnu banku Srbije koja preduzima mere iz svoje nadležnosti.

(6) Devizni inspektor, u slučaju kada menjač onemogući vršenje kontrole menjačkih poslova, podnosi i krivičnu prijavu za krivično delo onemogućavanje vršenja kontrole, u skladu sa članom 241. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09 i 111/09).

Službeni glasnik Republike Srbije, s007/12 od 31.01.2012
« Prethodni član Sledeći član »