UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

IV. OBAVEZE OVLAŠĆENOG MENJAČA U SLUČAJEVIMA ODUZIMANJA OVLAŠĆENJA

Član 12

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Kada Devizni inspektorat, na osnovu člana 39a Zakona, donese rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova ovlašćenom menjaču, koji ima više menjačkih mesta, za jedno ili više menjačkih mesta, ovlašćeni menjač je dužan da odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja, sav efektivni strani novac i svu gotovinu u dinarima sa tog menjačkog mesta prenese na menjačko mesto koje nastavlja sa radom, a da identifikacione kartice za rad u aplikativnom softveru za to menjačko mesto, neposredno vrati banci ili najbližoj organizacionoj jedinici Narodne banke Srbije odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prenosa efektivnog stranog novca i gotovine u dinarima na menjačko mesto koje nastavlja sa radom.

(2) Kada Devizni inspektorat, na osnovu člana 39a Zakona, donese rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova ovlašćenom menjaču koji ima jedno menjačko mesto, za to menjačko mesto, odnosno ovlašćenom menjaču, koji ima više menjačkih mesta, za sva menjačka mesta, ovlašćeni menjač je dužan da odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja sav efektivni strani novac sa tih menjačkih mesta proda banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, a dinare dobijene prodajom efektivnog stranog novca i svu gotovinu u dinarima uplati na svoj tekući račun, kao i da identifikacione kartice za rad u aplikativnom softveru neposredno vrati banci ili najbližoj organizacionoj jedinici Narodne banke Srbije odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prodaje efektivnog stranog novca i uplate dinara na tekući račun.

(3) Ovlašćeni menjač je dužan da Deviznom inspektoratu u pismenoj formi dostavi dokaze da je izvršio obaveze iz ovog člana odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana izvršenja obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, s007/12 od 31.01.2012
« Prethodni član Sledeći član »