ZAKON o zaštiti od požara

Uslovi za obavljanje poslova zaštite od požara

Član 52

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, posebne psihofizičke i zdravstvene sposobnosti, za obavljanje poslova zaštite od požara potrebni su sledeći uslovi:

1) za subjekte u prvoj kategoriji iz člana 24. stav 1. rukovodilac na poslovima preventive mora imati visoku školsku spremu tehničke struke, a rukovodilac vatrogasne jedinice mora imati najmanje višu školsku spremu;

2) za subjekte u drugoj kategoriji iz člana 24. stav 2. rukovodilac službe zaštite od požara i lice koje radi na organizovanju i sprovođenju preventivnih mera zaštite od požara mora imati najmanje višu školsku spremu;

3) zaposleni u vatrogasnim jedinicama, u službi zaštite od požara i na poslovima zaštite od požara moraju imati najmanje srednju stručnu spremu.

Lica iz stava 1. tačka 3) ovog člana koja prvi put zasnivaju radni odnos ili se prvi put raspoređuju na poslove zaštite od požara ne mogu biti starija od 30 godina.

« Prethodni član Sledeći član »